پزشکی خانواده 2

نام و نام خانوادگی: کد دسترسی: جمع کردن ضبط ها این اتاق در حال حاضر هیچ فیلم ضبط شده ای ندارد.

پزشکی خانواده 1

نام و نام خانوادگی: کد دسترسی: جمع کردن ضبط ها این اتاق در حال حاضر هیچ فیلم ضبط شده ای ندارد. جلسه ضبط توضیحات تاریخ پیوند پزشکی خانواده 1 پزشکی خانواده 1 دی 11, 1348 Presentation پزشکی خانواده 1 پزشکی خانواده 1 دی 11, 1348 Presentation

گوش، حلق و بینی 2

نام و نام خانوادگی: کد دسترسی: جمع کردن ضبط ها این اتاق در حال حاضر هیچ فیلم ضبط شده ای ندارد.

گوش، حلق و بینی 1

نام و نام خانوادگی: کد دسترسی: جمع کردن ضبط ها این اتاق در حال حاضر هیچ فیلم ضبط شده ای ندارد.

کودکان 2

نام و نام خانوادگی: کد دسترسی: جمع کردن ضبط ها این اتاق در حال حاضر هیچ فیلم ضبط شده ای ندارد.

کودکان 1

نام و نام خانوادگی: کد دسترسی: جمع کردن ضبط ها این اتاق در حال حاضر هیچ فیلم ضبط شده ای ندارد. جلسه ضبط توضیحات تاریخ پیوند کودکان 1 کودکان 1 مهر 30, 4772 Presentation کودکان 1 کودکان 1 دی 11, 1348 Presentation

قلب و عروق 2

نام و نام خانوادگی: کد دسترسی: جمع کردن ضبط ها این اتاق در حال حاضر هیچ فیلم ضبط شده ای ندارد.

قلب و عروق 1

نام و نام خانوادگی: کد دسترسی: جمع کردن ضبط ها این اتاق در حال حاضر هیچ فیلم ضبط شده ای ندارد.

طب فیزیکی و توانبخشی 2

نام و نام خانوادگی: کد دسترسی: جمع کردن ضبط ها این اتاق در حال حاضر هیچ فیلم ضبط شده ای ندارد.

طب فیزیکی و توانبخشی 1

نام و نام خانوادگی: کد دسترسی: جمع کردن ضبط ها این اتاق در حال حاضر هیچ فیلم ضبط شده ای ندارد.